Všeobecné obchodní podmínky

I.

Obsah a účel dokumentu

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) platí pro nákup zboží a služeb (dále též jen jako „produkt“, „produkty“) prostřednictvím webového rozhraní www.statekcidlina.cz/obchod. Provozovatelem webových stránek je Statek Cidilna s.r.o., IČ: 197 49 619 (dále jen „Poskytovatel“).
 2. Nákup produktů probíhá nazákladě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) aKupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele.
 3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít kdispozici před tím, než na vobchodě na výše uvedeném webu nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, obraťte se na mne ještě před odesláním objednávky prostřednictvím „Obchodu“. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami potvrzujete, že jste VOP četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu, který je zde popsán.
 4. Ve VOP máte kdispozici všechny podstatné informace týkající nákupu. Zde je obsah:

Obsah VOP:

 1. Obsah a účel dokumentu (úvodní ustanovení)
 2. Důležité pojmy a jejich definice
 3. Objednávka a uzavření Smlouvy
 4. Cena produktů a služeb a platba
 5. Dodací podmínky a storno podmínky
 6. Odstoupení od Smlouvy
 7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamačřád
 8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
 9. Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy a jejich definice

 1. POSKYTOVATEL/PRODÁVAJÍCÍ:

Poskytovatelem a prodávajícím je:

Statek Cidilna s.r.o.

IČ: 197 49 619

Sídlo: Cidlina 41, 507 13 Železnice

Společnost zapsáná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Jičín a v evidenci zemědělských podnikatelů MZe.

Kontaktní telefon: +420 736 244 490

Kontaktní e-mail: vojtech.drahonovsky@statekcidlina.cz

Číslo bankovního účtu: 2402668109 / 2010   Fio banka a.s.

Jsem plátcem daně z přidané hodnoty.

 1. KUPUJÍCÍ/ZÁKAZNÍK. Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.statekcidlina.cz se mnou uzavřete Kupní smlouvu, atím koupíte některý zproduktů uvedených na tomto webovém rozhraní. Kupujícím/Zákazníkem můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba a nebo právnická osoba) a nebo spotřebitel.
 2. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná vrámci své podnikatelské činnosti nebo vrámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.
 3. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Zákazník vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Zákazník, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel ivíce povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Zákazníkovi aje povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.
 4. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM. Je to Smlouva, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NADÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se Poskytovatel aZákazník museli pro její uzavření osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradí zákazníci sami. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.
 5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem aPoskytovatelem. Jde zejména ozákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III.

Objednávka a uzavření Kupní smlouvy

 1. Jako Zákazník objednáváte produkty (zboží nebo službu) zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém nawebových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.
 2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB. Na webovém rozhraní www.statekcidlina.cz naleznete zboží a služby, včetně produktů poskytovaných zdarma, s podrobným popisem jejich, formy, obsahu, zpracování a s uvedením typu produkce (BIO či jiná). Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije.
 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ (zboží a služeb) Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Zákazník vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, email, při objednávce nafirmu iúdaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady a dopravy.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Objednat“.

O obdržení objednávky budete informováni emailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Ve zprávě o obdržení objednávky jsou uvedeny údaje potřebné k provedení platby za objednané zboží. Do chvíle než je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky, je možné telefonicky nebo mailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva týkající se produktu uzavřena. Toto potvrzení znamená, že vaše platba byla přijata, uhrazena na účet prodávajícího. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě vzájemné dohody. Po zpracování objednávky, vychystání zboží a v případě dopravy po předání dopravci vám je zaslána zpráva o dokončení vaší objednávky spolu s fakturou za objednané a zaplacené zboží.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu a nebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

 1. Smlouva iVOP se uzavírají včeském jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.

Cena zboží a služeb a platební podmínky

 1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB. Ujednotlivých položek produktů je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Jedná se o ceny uvedené včetně odpovídající sazby DPH. K cenám produktů je připočtena cena dopravy, dle typu dopravy podle vašeho výběru. Rekapitulace cen včetně výše DPH dle odpovídající sazby je přehledně uvedena během provádění objednávky v části Pokladna.
 2. Sjednanou kupní cenou je cena uvedená uproduktu či služby vokamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinen vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněn od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
 3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinen vám produkt či službu dodat až poúplném zaplacení sjednané ceny. Dookamžiku úplného zaplacení kupní ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.
 4. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:

– bezhotovostně bankovním převodem na výše uvedený účet prodávajícího: pokyny k platbě s uvedením čísla bankovního účtu a čísla objednávky, obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, uveďte příslušný variabilní symbol = číslo objednávky, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.

– v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Cidlina 41, 507 13 Železnice

– v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce

– případně bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu (po zavedení této možnosti v eshopu)

Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

 1. SPLATNOST KUPNÍ CENY.

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na bankovní účet Poskytovatele.

V případě bezhotovostního převodu vám po přijetí platby vystavím faktury a zašlu společně s potvrzením o dokončení objednávky na email uvedený v objednávce. Zaslaná Faktura slouží zároveň i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije

Produkty ani služby není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.

Dodací podmínky produktů (zboží a služeb) včetně dopravy

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU. Při koupi zboží bude toto zboží dodáno na adresu uvedenou v objednávce prostřednictvím zvoleného dopravce. Případně si ho Zákazník vyzvedne osobně vmístě Provozovny, pokud zvolil při objednání formu dopravy „Osobní odběr“. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Zjistíte-li nedostatky nebo vady zboží, kontaktujte mě prosím, abych mohl provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.
 1. DODACÍ LHŮTA. Délka dodací lhůty závisí nazvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do2 pracovních dní poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.
 2. NÁKLADY NA DOPRAVU. Náklady na dopravu nese Zákazník dle typu dopravy, kterou zvolil při objednání zboží. Doprava je nabízena prostřednictvím různých dopravců dle velikosti a hmotnosti objednaného zboží. Náklady na dopravu jsou uvedeny vždy u vybrané dopravní metody a cena je uvedena včetně DPH.

VI.

Odstoupení od Kupní smlouvy

 1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se zboží) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu. Tuto možnost poskytuji všem Kupujícím, byť ze zákona vyplývá pouze pro Spotřebitele. Pokud se rozhodnete této možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno emailem na adresu statek@statekcidlina.cz  nebo odesláno poštou na adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. Odstoupením od Kupní smlouvy se smlouva od počátku ruší a já jsem povinna vám vrátit zaplacenou cenu (viz v dalším odstavci) a vy jste povinni na vaše náklady vrátit na adresu uvedenou v čl. II. VOP zaslané zboží bez zbytečného odkladu. Poté, co obdržím zpět zaslané zboží vrátím vám zaplacenou cenu zboží (nikoli dopravy). V případě, že bude zboží jakkoli poškozené vrátím vám poměrnou část vámi původně zaplacené ceny.
 2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátím peníze, které jsem od vás přijal jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem), leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.
 3. Vpřípadě, že by zvaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím mailem či na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržela před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.
 4. Od Smlouvy lze dále odstoupit vpřípadech stanovených zákonem.

VII.

Záruka, práva z vadného plnění, reklamačřád

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. Jako Poskytovatel vám odpovídám, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak vpřípadě, že se vada projeví do6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 12 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídám, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby. Tyto záruky jsou poskytovány v případě, že se nejedná o zboží, které se rychle kazí.
 4. Vpřípadě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo vpřípadě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopni vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
 5. Práva zvadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka anároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním.
 6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu pozjištění vad. Oreklamaci můžete prodávajícího předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace urychlí to vyřízení vaší reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

 

VIII.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

 1. Máte-li kuzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím naadrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese statek@statekcidlina.cz
 2. Podnikám nazákladě zápisu do evidence zemědělských podnikatelů a na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad a Ministerstvo zemědělství, dohled nad dodržováním předpisů oochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů při potravinářské výrobě provádí Česká zemědělská a potravinářská inspekce. Dodržování předpisů týkajících se ekologického hospodaření provádí kontrolní organizace ABCERT, kód CZ-BIO-002. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
 3. Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem aSpotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo najeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Smlouva je uzavírána nadobu určitou, dodoby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.
 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde.
 3. Tyto VOP jsem oprávněn jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný vokamžiku odeslání objednávky.
 4. Tyto VOP jsou účinné od 2.1.2024

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]